Gratis verzending*
Gratis samples

1. Algemene Voorwaarden Beauté Huidinstituut BV

Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het huidinstituut en een cliënt waarop de het Huidinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Huidinstituut

Het Huidinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het Huidinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Beauté Huidinstituut heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beauté Huidinstituut dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

3. Afspraken

a) De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauté Huidinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauté Huidinstituut 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen

b) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Beauté Huidinstituut de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen

c) Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aan komen, kan Beauté Huidinstituut de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen

d) Beauté Huidinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

e) Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden b en d te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht.

4. Betaling

Beauté Huidinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in het huidinstituut mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauté Huidsinstituut vóór of tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/huidtherapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs

Kom je er niet uit? Stuur een bericht!